ONS BESCHIKBAAR AANBOD IS NU ONLINE


Algemene voorwaarden Whailey B.V.


Artikel 1. Algemeen

1.1 In deze A lgemene voorwaarden hebben de volgende definities de volgende betekenis:

(a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Whailey.

(b) Diensten : alle door Whailey en/of door haar ingeschakelde derden aan Huurder geleverde producten en/of diensten, alsmede alle andere door Whailey ten behoeve van Huurder verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een Overeenkomst, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Huurder worden verricht.

(c) Whailey: de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Whailey B.V., gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83419705, een onderneming die zich onder andere ten doel stelt het verhuren van opslag- en kantoorruimte, voor bedrijven en particulieren en het verlenen van service ten behoeve daarvan. Whailey is per email te bereiken via info @ whailey.nl of middels de website: www.whailey.nl .

(d) Offerte: ieder aanbod van Whailey tot het verrichten van Diensten.

(e) Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de Diensten van Whailey of hiervoor een Offerte heeft ontvangen.

(f) Overeenkomst: de rechtsbetrekking tussen Huurder en Whailey.

(g) Particuliere Huurder: een natuurlijk persoon die handelt ten behoeve van doeleinden die buiten bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen, in de wet consument genoemd.

(h) Partijen: Whailey en Huurder gezamenlijk.

(i) Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Whailey en Huurder gesloten Overeenkomsten, alsmede op ieder aanbod, elke Offerte en alle verleende Diensten c.q. werkzaamheden van Whailey.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Whailey overeengekomen.  

2.3 Niet alleen Whailey, maar ook alle natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect door Whailey bij de Diensten zijn betrokken kunnen op deze Algemene voorwaarden een beroep doen.

2.4 De toepasselijkheid van voorwaarden van Huurder wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.5 Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Whailey zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.6 Whailey behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.


Artikel 3. Offertes en Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Iedere Offerte van Whailey is vrijblijvend en geldig gedurende een periode van 7 (zeven) dagen vanaf de dag van aanbieding, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Na het verstrijken van de voornoemde termijn is het aanbod komen te vervallen en kan hierop door de potentiële Huurder geen beroep meer worden gedaan.

3.2 Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, Offertes, opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten en vermelde gegevens binden Whailey niet.

3.3 Een Offerte gaat − schriftelijk dan wel elektronisch − vergezeld van een exemplaar van deze Algemene voorwaarden.

3.4 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.5 De Overeenkomst tussen Huurder en Whailey komt tot stand op het moment dat de Overeenkomst door beide Partijen is getekend, of indien Huurder overduidelijk met de Offerte instemt, dan wel toelaat dat met het verlenen van de Diensten wordt begonnen.

3.6 De Particuliere Huurder heeft het recht om de Overeenkomst zonder opgave van redenen op te zeggen binnen 14 (veertien) dagen na de dag waarop de Overeenkomst werd gesloten. Om dit opzeggingsrecht uit te oefenen dient de Particuliere Huurder Whailey in een ondubbelzinnige verklaring te informeren (via post of per e-mail) over zijn beslissing om de Overeenkomst op te zeggen. Indien de Particuliere Huurder van deze optie gebruikmaakt, zal Whailey alle betalingen die zij van de Particuliere Huurder heeft ontvangen zonder onnodig uitstel terugbetalen. Indien de Particuliere Huurder Whailey heeft verzocht om te starten met de uitvoering van de Diensten tijdens voornoemde periode, zal de Particuliere Huurder Whailey een vergoeding betalen die evenredig is met de uitgevoerde Diensten.


Artikel 4. Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

4.1 Whailey is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien Huurder de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Whailey goede grond heeft te vrezen dat Huurder in die verplichtingen zal tekortschieten.

4.2 In geval van liquidatie, (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 (drie) maanden is opgeheven – ten laste van Huurder, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Huurder niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Whailey vrij om de Overeenkomst per direct te ontbinden. De vorderingen van Whailey op Huurder zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4.3 Indien Huurder zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Whailey gerechtigd de Overeenkomst per direct te ontbinden. Huurder is uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.

4.4 Indien Whailey tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op welke wijze dan ook ontstaan.

4.5 Indien de ontbinding aan Huurder toerekenbaar is, is Whailey gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, zowel direct als indirect ontstaan.

4.6 Whailey behoudt haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.


Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 Whailey zal zich inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

5.2 Indien voor de uitvoering door Whailey van de Overeenkomst een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Huurder Whailey hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Whailey dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

5.3 Huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Whailey aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Whailey worden verstrekt.Artikel 6. Betaling

6.1 Voor Particuliere Huurders zijn de prijzen in euro’s en inclusief BTW. Ten aanzien van zakelijke Huurders geldt een bedrag in euro’s en exclusief btw.

6.2 De kosten worden berekend aan de hand van vaste prijzen. De definitieve prijzen worden overeengekomen en vastgesteld in de Overeenkomst.

6.3 De betaling van al hetgeen krachtens de Overeenkomst is verschuldigd, zal uiterlijk op de vervaldata in wettig Nederlands betaalmiddel- zonder opschorting, aftrek of verrekening met een vordering welke Huurder op Whailey heeft - geschieden door storting dan wel overschrijving op een door Whailey op te geven rekening. Indien in de Overeenkomst staat vermeld dat betaling middels automatisch incasso plaatsvindt, zal Huurder aan Whailey bij het ondertekenen van de Overeenkomst een machtiging verstrekken teneinde Whailey te machtigen de op grond van de Overeenkomst door Huurder verschuldigde betalingen middels automatisch incasso bij Huurder te innen.

6.4 Indien de automatische incasso mislukt omdat het saldo ontoereikend is, wordt gestorneerd en/of anderszins is mislukt is Huurder van rechtswege in verzuim. Whailey zal in een dergelijk geval Huurder hierover informeren en verzoeken de verschuldigde bedragen zo spoedig mogelijk per overboeking te voldoen. Hierbij worden naast de reeds verschuldigde bedragen tevens administratiekosten van EUR 25 (vijf en twintig euro) excl. BTW in rekening gebracht.

6.5 Indien geen of geen volledige of tijdige betaling heeft plaatsgevonden, is Huurder in verzuim en zal de vordering worden verhoogd met een (boete)rente van 1%, een en ander cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden als volle maand gerekend. Daarnaast mag Whailey ook buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen waarvan de hoogte wordt vastgesteld op 15% van de hoofdsom per maand, zulks met een minimum van EUR 50 (vijftig euro), onverminderd het recht van Whailey om de werkelijke (hogere) kosten die hieruit voortvloeien bij Huurder in rekening te brengen.

6.6 Bij een Particuliere Huurder geeft Whailey eerst bij schriftelijke aanmaning een termijn van vijftien (15) dagen na ontvangst om alsnog te voldoen aan de betaling alvorens verzuim intreedt. In deze aanmaning wordt de Particuliere Huurder er expliciet op gewezen wat de gevolgen zijn wanneer ook na deze aanmaning betaling uitblijft en hoe hoog de incassokosten zijn.

6.7 De ontvangen betalingen brengt Whailey in eerste instantie in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij anders overeengekomen.

6.8 Tenzij Huurder een Particuliere Huurder is, is hij niet bevoegd tot verrekening van eventuele tegenvorderingen die hij op Whailey heeft. Dit geldt ook indien Huurder (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement verkeert.


Artikel 7. Zekerheden

7.1 Als waarborg voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst kan Whailey Huurder verzoeken een bankgarantie af te geven dan wel een waarborgsom te storten op een door Whailey opgegeven bankrekening. Whailey kan alle onbetaalde huurgelden, vergoedingen en kosten die voortvloeien uit een niet naleven van de Overeenkomst verhalen op deze bankgarantie of waarborg (zonder hiertoe verplicht te zijn). Indien Whailey het nodig acht verhaal te moeten uitoefenen op de gestelde bankgarantie of waarborg, dan moet Huurder onmiddellijk een nieuwe bankgarantie afgeven dan wel de waarborgsom aanvullen tot het bedrag dat overeenkomt met het bedrag van de initieel betaalde waarborgsom. Er worden door Whailey nooit intresten betaald op gestorte waarborgen.

7.2 Huurder is altijd verplicht op eerste verlangen van Whailey zekerheid of aanvullende zekerheid te stellen.


Artikel 8. Schade en Aansprakelijkheid

8.1 Whailey is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Whailey is uitgegaan van de door of namens Huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.2 Whailey is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.3 Whailey is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 20.

8.4 Het risico verbonden aan opslag c.q. stalling van zaken wordt altijd en uitsluitend door Huurder gedragen. Whailey is niet aansprakelijk voor enige schade aan zaken noch zal Whailey aansprakelijk zijn voor enige andere schade of economisch verlies van Huurder.

8.5 Indien Whailey aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Whailey. Iedere aansprakelijkheid van Whailey – uit welke hoofde ook - is beperkt tot het door de verzekeraar van Whailey uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Whailey niet verzekerd is, is de aansprakelijkheid van Whailey beperkt tot een bedrag gelijk aan de verschuldigde betaling over een periode van maximaal 1 (een) jaar, of zoveel korter als de Overeenkomst feitelijk heeft geduurd ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid.

8.6 Eventuele aanspraken van Huurder op schadevergoeding vervallen door tijdverloop van een jaar na het ontstaan van de aansprakelijkheid en in ieder geval door tijdverloop van een jaar na het einde van de Overeenkomst.

8.7 Huurder vrijwaart Whailey voor eventuele aanspraken van derden, waaronder tevens begrepen dient de worden de medewerkers van Huurder, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke aan Huurder toerekenbaar is.

8.8 Huurder is gehouden om Whailey zowel in als buiten rechte bij te staan indien Whailey wordt aangesproken op grond van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Huurder in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Whailey, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Whailey en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Huurder.

8.9 De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Whailey en sluit geen aansprakelijkheid uit of beperkt de aansprakelijkheid niet voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.


Artikel 9. Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Whailey waardoor tijdige, volledige of juiste uitvoering van haar de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

9.2 Whailey kan gedurende een periode van overmacht de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 3 (drie) maanden is iedere Partij gerechtigd om de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst, zulks geheel ter eigen beoordeling, te ontbinden of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan. Onder overmacht wordt verstaan, maar is niet beperkt tot: ziekte van werknemers en/of derden of Whailey zelf, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Whailey of haar leveranciers en/of ingeschakelde derden alsmede enige andere wanprestatie van leveranciers en/of ingeschakelde derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

9.3 Indien Huurder ervoor kiest om de Overeenkomst tussentijds te beëindigen wegens overmacht, heeft hij echter wel de verplichting het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en Whailey hiervoor te betalen.

Artikel 10. Onderzoek en klachten

10.1 Huurder meldt klachten of door hem ondervonden hinder, overlast e.d. van andere huurders/derden onverwijld – maar uiterlijk binnen een (1) week na ontdekking – aan Whailey, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Het klachtrecht van Huurder vervalt bij gebreke van een tijdige klacht. Het risico van het niet direct melden ligt in dergelijk geval bij Huurder.

10.2 Huurder dient de melding van de klacht dusdanig gedetailleerd te omschrijven, zodat Whailey in staat is adequaat te reageren. Huurder dient Whailey vervolgens in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

10.3 Indien Huurder, niet zijnde een Particuliere Huurder, tijdig reclameert, schort dit de betalingsverplichting niet op.

10.4 Indien sprake is van een gegronde klacht en tijdig is gereclameerd, dan zal Whailey binnen redelijke termijn zorgen voor een passende oplossing.


Artikel 11. Privacy

11.1 Persoonsgegevens van Huurder worden door Whailey verwerkt voor de navolgende doeleinden: het uitvoeren van de Overeenkomst, het (plannen van) onderhoud, het doen van bezichtigingen en overnames, het doen van betalingen en het innen van vorderingen waaronder het in handen stellen van derden daarvan, het behandelen van geschillen, vragen, of onderzoeken, waaronder juridische procedures, het doen uitoefenen van controle, activiteiten van intern beheer, alsmede de uitvoering of toepassing van een wet. Voor deze doeleinden worden de persoonsgegevens door Whailey indien nodig verstrekt aan derden zoals de bank, onderhoudsbedrijven, incassobureaus, deurwaarders, advocaten en gerechtelijke instanties, de belastingdienst en andere bevoegde autoriteiten, alsmede dienstverleners zoals IT-leveranciers, accountants en auditors.

11.2 Whailey fungeert voor Huurder als verwerker van persoonsgegevens. Huurder stemt er mee in dat Whailey de persoonsgegevens van Huurder gebruikt, verwerkt en opslaat ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, de dienstverlening aan Huurder en de doeleinden als omschreven in dit artikel.

11.3 Whailey neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onder onrechtmatige vormen van verwerking vallen de aantasting van de gegevens, onbevoegde kennisneming, wijziging, of verstrekking daarvan.

11.4 De maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau. Dat betekent dat deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.


Artikel 12. Toepasselijk recht

12.1 Op de rechtsverhouding tussen Whailey en Huurder is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze Overeenkomst zullen Partijen in goed gezamenlijk overleg trachten op te lossen. Indien in onderling overleg geen oplossing kan worden bereikt, kan de meest gerede Partij het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.


Deze algemene voorwaarden zijn geldig met ingang van 1 januari 2022 en zijn terug te vinden op www.whailey.nl